Pozvánka na řádnou valnou hromadu VĚTRNÉ FARMY a.s.


POZVÁNKA

 

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

VĚTRNÉ FARMY a.s.,  

IČ: 269 49 865, se sídlem Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00

(dále jen „Společnost“)

 

I. Datum konání:        10.4.2017

II. Čas:                       15:00 hod.

III. Místo:                  sídlo společnosti

IV. Pořad jednání:     

  1. Úvod a volba orgánů valné hromady
  2. Projednání zprávy statutární ředitelky o stavu obchodních aktivit Společnosti
  3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016
  4. Projednání zprávy správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti 
  5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016

Návrh usnesení:

Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2016. Dosažený hospodářský výsledek za období 2016 ve výši 7.193.640,10 Kč se rozdělí, částka ve výši 5.035.549,- Kč se vyplatí akcionářům formou dividendy, a zbývající částka 2.158.091,1 Kč se převede na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Odůvodnění:

Společnost má stanovenou dividendovou politiku.

  1. Diskuse
  2. Závěr

 

V. Vybrané hlavní údaje z konečné  účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni  31. prosince 2016 dle  ustanovení § 192, odst.1 obchodního zákoníku (v tis.Kč)

 

 

Položka

Částka v tis. Kč

 

Položka

Částka v   tis. Kč

 

Položka

Částka v   tis. Kč

  Aktiva celkem:

37 649

 

     Pasiva celkem:

37 649

 

Hosp. výsledek:

7 194

 z toho dlouhodobá:

52

 

z toho vlastní kapitál:

37 358

 

 

 

                    oběžná:

35 353

 

                 cizí zdroje:

291

 

 

 

      časové rozlišení:

2 244

 

         časové rozlišení:

0

 

 

 

 

 

Účetní závěrka Společnosti za rok 2016 v plném rozsahu je k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách www.vetrnefarmy.cz.

 

 

                                                                                       Ing. Iva Šťastná

statutární ředitelka